Mounika Aunty Pooku Pagala Dengina Alludu Ajay...

హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అజయ్. age 22 స్టోరీ నా లైఫ్ లో నిజంగా జరిగింధీ. మా ఆంటీకీ నాకు మధ్య నిజం గా జరిగిన సంగటన. నేను denguta.com లో చాలా సెక్స్ స్టోరీస్ చదివిన తర్వాత నా స్టోరీ మీకు చెప్పాలి అని అనిపించింధీ. నా ఆంట్ పేరు మౌనిక. ఆమె పేధా తెల్లగా ఉందధూ. మేరీయీ నల్లగా కూడా ఉందధూ. కానీ చూడ దానికి చాలా అట్ర్యాక్టివ్ గా ఉంటుంధీ. ఆమె సొల్లు సైస్ 38డ్  అంటే మీకు అర్ధం ఐపోయి ఉంటుంధీ ఆమెకు ఎంత పేధా సొల్లిూ ఉనాయో. ఆమె ఎప్పుడు నా కలల రాణి. నాకు అప్పుడు ఆగే 18 ఉంటుంధీ. నేను అప్పుడు హస్త ప్రయోగం చేసు కోవడం స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఒక సారి నేటివ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాను. ఆమె కూడా అప్పుడు అక్కడే ఉంధీ. తన కిడ్స్ కూడా అక్కడే ఉనారుమేము జనరల్ గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళము. నాకు టైమ్ లో తన పైన విధ మైన చెడ్డ అభిప్రాయము కూడా లెఢు. తనని సెక్స్ దృస్తీ తో కూడా చూసే వాడిని కాధూ. నైట్ టైమ్ మేము ఇధరం ఒకే రూమ్ లోనే పాడుకునే వాళ్ళము.
మౌనిక ఆమె పిల్లలు కిండ్గ పరుపు వేసుకుని పాడు కునే వారు. నేను బెడ్ పైన పాడుకునే వాడిని. నేను సెక్స్ స్టోరీస్ చద్ువుతూ మొద్ద ఊపు కునే వాడిని. ఒక రోజు నేను అలా వీడియొస్ చూస్తూ మౌనిక ఏమీ చేస్తుంధో అని తన వంక చూశాను. నేను తన ని చూస్తూ రోజు మొద్ద ఊపు కునాను. కాసేపాటికీ నేను మెల్లగా తన సల్ల పైన చేయి వేశాను. మెల్లగా తన శాల్లు పిసీకాను. తనలో ఏమీ చలనం లెఢు. నేను అలా ఆమె శాల్లు మెల్లగా నొక్కుతూ ఫీల్ అవుతూ ఉణాను. నాకు ఇంకా కొంచెం ధైర్యం వాచీ తన నీఘ్ట్య్ లోకి చేయి పెట్టా. మౌనిక ఒక్క సారిగా నా చేయి పట్టు కుంధీ. నేను భయపడి నిద్ర పోతునట్టు నటించాను. అలా రోజు తెల్లవారింధీ. నేను మళ్లీ నెక్స్ట్ దాయ్ నైట్ తన నీఘ్ట్య్ లోకి చేయి పెట్టా బోయాను. కానీ మౌనిక అంధూకు ఒప్పు కోవడం లెఢు. ప్రతి సారి నా చేయి పట్టుకుని ఆపుతూనే ఉంధీ. అలా ఒక నెల తర్వాత మా అమ్మ మా ఆంటీ ని మయ ఇంటికి రమ్మని పిలిచింధీ. మౌనిక రోజు రూమ్ లో పడుకుంధీ. మౌనిక నెల పైన పడుకుంధీ. నేను బెడ్ పైన పాడు కునాను. నేను కాసేపు చూసి మెల్లగా బెడ్ పై నుండి దిగి కిందకి వాచీ తన బాబు పక్కన పడుకుణాను. ఇప్పుడు నాకు తనకి మద్యన బాబు ఉన్నాడు. నేను మళ్లీ మామూలుగానే తన సొల్లు పైన చేయి వేశాను. నేను మెల్లగా తన లిప్స్ పైన కిస్ చేశాను. మౌనిక అటు తిరిగి పడుకుంధీ. నేను బాబు ని ఇంకొక పక్కన పడుకో పెట్టి వెళ్ళి తన పక్కన పాడు కునాను. నేను మెల్లగా తన నీఘ్ట్య్ పైకి ఏతి తన కాళ్ళ పైన కిస్ చేయ సాగానూ. అలా మెల్లగా కొంచెం పై వరకు వాచీ మొద్ద ని తన గూఢలకి తగిలించాను. నాకు చాలా హై గా ఉంధీ. మౌనిక వొప్పుకుంటే బాగుందును రోజు తన ని డెంగవచు అని అనుకునాను. మౌనిక మెల్లగా వైపుకి తిరీగింధీ. నేను తన పూకు దగ్గర చేయి వేయడానికి ట్రై చేశాను. మౌనిక చేయి గట్టిగా పట్టు కూని అజయ్ నువ్వు ఇక్కడ ఏమీ చేస్తున్నావు. వెళ్ళి నీ బెడ్ పైన పడుకో ఆంధీ. నాకు ఎంధుకు వచిందిరా గొడవ అనుకుని నేను వెళ్ళి బెడ్ పైన పడుకున్నాను. నెక్స్ట్ దాయ్ నేను ఆమె వంక చూడ లెఢు. రోజు వాళ్ళు వల్ల ఇంటికి వెళ్ళి పోయారు. మౌనిక వల్ల ఇంట్లో వొంటరిగా ఉంటుంధీ. తన మొగుడు దుబాయి లో జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక రోజు నేను ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాను. ఆమె అత్త గారు కూడా ఆమెతోనే వల్ల ఇంట్లో ఉంటుంధీ. వల్ల అత్త గారు నాకు చాలా మర్యాదలు చేసింధీ. రోజుకి మా ఇంట్లో ఉండిపో అని ఆంధీ. నేను కుధరాధు వెళ్ళి పోతాను అని అన్నాను. కానీ ఆమె నన్ను చాలా బలవంత పెట్టింది. సరే రోజు నాకు తనని డెంగే చాన్స్ వస్త్ుంధేమో అనుకుని సరే అనాను. ఆమె అత్తగారి దగ్గర తన పిల్లలు పడుకుణారు. నేను మౌనిక ఒక రూమ్ లో పడుకున్నాము. మౌనిక మొహం చాలా సీరీయస్ గా పెట్టు కుంధీ. నేను ప్రతీ సారి తన శాల్లు ముట్టు కోవడం తనకి ఇస్తాం లేదేమో అని నాకు డౌట్ వచింధీ. మౌనిక పడుకున్న కాసేపాటికీ నేను వెళ్ళి మెల్లగా తన పక్కన పడుకుణాను. నేను మెల్లగా తన నీఘ్ట్య్ పైనుండే తన పూకు దగ్గర చేయి వేశాను. మౌనిక లేచి వంక సీరీయస్ గా చూసి నీకు ఏమైన పిచ అనింది. నువ్వు ఇలాగే చేస్తే నేను మీ అమ్మ కి చెప్పలసి వస్త్ుంధీ, వెళ్ళి నీ బెడ్ పైన పడుకో అని ఆంధీ. కానీ రోజు నాకు ఎంధుకో చాలా ధైర్యం గా ఉంధీ. మౌనిక ఏమీ అన్న కూడా రోజు తనని ఎలాగైనా ధేంగళీ అని అనుకున్నాను. నేను తన సాళ్లపై చేతులు వేసి ఇంకా గట్టిగా పిసాక సాగాను. మౌనిక గట్టిగా తన అత్తగరిని పిలవబోయింధీ. నేను చేతితో తన నోరు మూసెసాను. నేను తన పైకి ఎక్కి తన వొళ్ళు అంత పిసకశగానూ. మౌనిక వంక చాలా కోపం గా చూస్తూ ఉంధీ. మౌనిక వీపు అంత తన గొల్ల తో గట్టిగా నొక్కింధీ. నాకు ఏకం గా బ్లడ్ రావడం మొధలు అయింధీ. నేను తన మొహం పైన గట్టిగా రెండు దెబ్బలు వేశాను. మౌనిక కాస్త సైలెంట్ అయింధీ. నేను తన చెవుల పైన కిస్ చేశాను. తర్వాత తన మొహం అంత ముధుల తో నింపేశాను. మౌనిక ఇప్పుడు నన్ను ఏమీ అనడం లెఢు. అలాగని నాకు ఎన్కరేజ్ కూడా చేయడం లెఢు. తన కల్లా లో నుండి నీలు కారుతునాీ. నేను తన నోట్లో మొద్ద పేటాను. మౌనిక నా మొద్ద ని గట్టిగా కొరికింధీ. నేను తన నీఘ్ట్య్ ని పైకి ేతాను. డ్రెస్ కూడా విప్పేసాను. నేను ఇప్పుడు తన పంట్య్ పైన చేయి వేసి తన పంట్య్ కింధకి లాగేశాను. మౌనిక చేయి పట్టు కూని ఇది చాలా తప్పు అనింది. నేను నీ ఆంటీ ని. నువ్వు నాతో అలా చేయ కుడాధూ. నేను మొగుడిని చీట్ చేయలేను. నన్ను డెంగకు ప్లీస్ అని ఆంధీ. నేను తన మాటలు వినిపించుకునే స్టేజ్ ఎప్పుడో దాటి పోయాను. తన పూకు దగ్గర నా మొద్ద పెట్టి ఒక్క సరిగా మొద్ద మొతం తన పూకు లోకి దూర్చాను. మౌనిక గట్టిగా ములుగుతూ అహ్హా అబ్బా నన్ను గట్టిగా ధేంగు అని ఆంధీ. అరె మౌనిక సడన్ గా మారిపోయింధీ అని నేను అనుకుంటూ తన కి గట్టి గట్టిగా స్ట్రోక్స్ ఇవ్వాసాగానూ. మౌనిక ఇప్పుడు నాకు మంచి ఎన్కరేజ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంధీ. నేను తన ని ఫుల్ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాను. మౌనిక ఇంకా స్పీడ్ గా ధేంగు అంటూ నన్ను ఎన్కరేజ్ చేస్తుంధీ. అలా ఒక 15 మిన్స్ డెంగిన తర్వాత నేను తన పూకు లో కర్చేశాను. నేను మొద్ద తన పూకు లో నుండి తీసి తన నోట్లో పెట్టాను. మౌనిక నా మొద్ద ని సుబ్రమ్ గేయా నాకెసింధీ. నేను తన పూకు దగ్గర నాలిక పెట్టి మొతం నాకాను. మేము ఇధరం బాత్ రూమ్ కి అలానే నగ్నం గా వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకుని బైటకి వచాము. మౌనిక ఒక్కసారిగా చెంప చెళ్ళు మనిపించింధీ. అలా కొట్టి నా పూకు పగల డెంగలని ముందే డిసైడ్ అయిన వాడివి కాన్డమ్స్ తెచుకోవ ఇపుడు లోపల కర్చెశావ్ కాడుపోస్తే ఎలా రా ఆంధీ. నేను షాక్ లో అలా చూస్తుండగానే మళ్లీ నన్ను బెడ్ మీదకి తోసేసి నా మొద్ద చీకి నా మీదకి ఎక్కింది. తానే నా మొద్దని తన పూకులో పెట్టుకుని స్పీడ్ గా దెంగుతుంది. అలా కాసేపు డెంగి మౌనిక అలసిపోగానే నేను తనని కిందకి తిప్పి తన మీదికి ఎక్కి కాశి కశిగా స్పీడ్ గా డెంగి డెంగి తన పూకు లోపలికంత నా మొద్ద పెట్టి కర్చేశాను. నేను నెక్స్ట్ దాయ్ మా ఇంటికి వెళ్ళి పోయాను. అప్పటి  నుండి నేను ఎప్పుడు తన ఇంటికి వెళ్ళిన కూడా తనని ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎపుడు పడితే అపుడు డెంగే వాడిని. అన్ని చోట్ల మేము డెంగించుకునే వాళ్ళము. మౌనిక మొద్ద, నా బాల్స్ సుబ్రమ్ గా నాకుతూ చీకేడ్ి . నేను తన పూకు ని సుబ్రమ్ గా నాకె వాడిని. Naa mail id dengudu.store@gmail.com

3 comments

I am naresh from Hyd
My age 26

This is my cock pic
http://peperonity.com/porn/blogs/nareshyd50/52176567/57332059

Click this link then you can see my cock pic
Then message to my mail ID naresh9461@gmail.com

Reply

Naa puku dengalani anukunte
Call cheyyandi
9032972496
8688055395
Laxmi


Na husband lift chesthe naku phone evvamani cheppandi

Reply

Post a Comment