Mugguru Ammala Muddula Koduku - Part-01


సుందర్ చదువు పూర్తిఅయి ఉధ్యొగం నేల తరువాత వస్తుంది . మాన ఉరిలొ అమ్మకు తొడుగా వుంటాం అని తన గ్రామం నకు వచ్చడు. అమ్మ వయస్సు 45 బాగా లావుగా నల్లగా వుంటుంది. ఇప్పూదు సుందర్ వయస్సు 22. ఉదయం నిదుర లేచి బాత్ రుం లొకి దూరాడు.చేతిలో ఒక సేక్స్ కద పుస్తకం చదువుతూ మడ్డను చేతిలొ పేట్టుకొని కళ్ళు ముసుకొని పంప్ కొట్టుకుంటున్నడు.వంటిల్లొ వున్న అమ్మ రత్న బాత్రుం వైపు వచ్చినది. లొపల సుందర్ మూలుగుల సబ్దం కొచం వినబడినది, చిన్న కన్నం లొంచి తొంగి చూసినది. లోపల తన కొడుకు బాగా పేరిగిన మడ్దను వేగంగా వూపుకుంటూ వున్నడు.అమ్మొ వీడిది ఏమి ఇంత పేద్దదిగా పేరిగి పొయింది చిన్నప్పుడు మిరపకాయ అంత వుండేది.అసలే మొగుడు పొయి 10 సం “ వంకాయతో సరిపేట్టుకుంటూ వస్తూన్నది రత్న.కొడ్కువయసు తలచుకొని ఇ వయస్సులొ  ఇది సహజమే అనుకొని కంతలో చూస్తూ చీరపైననే తన పూకు అదిమింది.కొడుకు కొట్తిఖొట్టి బాగా కర్చుకున్నడు.
ఇంకా అక్కడ వుంటే బాగుండదు అనుకొని వంటగదికి వచ్చి కార్చింది చాలురా బిన్న రా కాఫీ తగుదువు అని అరిచింది. అది విన్న సుందర్ గుండేల్లొ గుబుక్కు మంది మడ్ద అడించటం మన అమ్మ చూసేసిందా అనే సందేహం కలిగింది.బయటకు వచ్చి వంటగదిలో అమ్మదగ్గర వేనకాల పిర్రలు తాకూతూ అమ్మ ఇందాక ఏమొఅడిగావు . అన్నడు . బాగా కడుకున్నవా ఏంది. అమ్మ అదేరా నీ మొకాం న్ని సొపు వేసి కడిగినావా లేదు జిడ్దు కారుతుంది అన్నది ఒహొ అదా కడిగేసాలే అమ్మ అని మడ్దను పిర్రలకు అనించి మొఖం మేడ దగ్గర పొనిచ్చి చేప్పడు వేడి గాలి అమ్మ మేడ మీద తగిలింది .ఇందా అలసి పొయి వుంటావు హార్లిక్స్ తాగు అని ఇచ్చిమ్ది.అలా వేనుకకు తిరగడంతో అమ్మ సల్లు మేత్తగా తగిలింది హర్లిక్స్ అందుకొని తాగుతూ అమ్మనుచూసాడు చీర ఒక పక్క తప్పి పొయి ఏద స్థనం సగం వుబ్బి బయటకు కనబడుతుంది.రత్న వంగి నేల తుడవడం ప్రారంబించింది చీర ప్రక్కకు తప్పడం వల్లబాయలు ఉగుతూ బాగా కనపడుతుంది నల్లటి వొళ్ళు పై చమట లు ముత్యం లాగా మేరుస్తుంది.తాగేసి గ్లసు పేట్తేసి రూంకి వేళ్ళి పొయి లాప్ టాప్ లో సినిమా చుస్తూన్నడు.అమ్మ పని ముగించి సుందర్ రూంలొ తోంగి చూసింది కొడుకు ఏమి చేస్తూన్నడు అని సుందర్ సినైమా చూస్తూ తన మడ్దను చేతిలొ పెట్తుకొని పైకి క్రిందకు అడిస్తూన్నడు. ఓరె వేదవ ఇంత సేపు అడించింది చాలక మళ్ళి మొదలు పేట్టడే వీడు.అని మనస్సులొ అనుకొని సుందర్ అని పిలుస్తూ రుందగ్గరకు వేళ్ళింది అమ్మ రావడం గమనించిన వాడు లుంగి బేడ్ షీటు కప్పుకొని లేప్ టాప్ పేట్టుకొని ఏదొ పని చేసుకుంటునట్ట్లు నటిస్తూన్నడు. రూమ్లొకి వచ్చిన అమ్మ బీరువాలొ వున్న తేల్ల జాకేట్ లంగా చీర తీసుకొని  నేను స్నానం చేసి వస్తాను తరువాత నీవు చేసిరా మార్కేట్ వేల్లి కయగురలు తేచ్చుకుంటాం అని కొచేన్ లొకి వేళ్లి ఒక పొడుగు వంకాయతో బాత్రుమ్కు వేల్లింది.అమ్మను గుడ్దలు లేకుండ ఏప్పుడు చుడలేదు ఒకసారి చుస్తం అని అశకలిగినది.మేల్లగా బాత్ రుం దగ్గరకు పొయి చిన్న బొక్క కొసం వేతికాడు చిన్న రంద్రం కనబడినది. లోపల అమ్మ చీరమొత్తం విప్పేసింది లాంగా జాకేట్తు తీసి డొర్ పైన వేసింది అది వచ్చి సుందర్ ముఖమ్ పైన పడడంతో అమ్మ చమట వాసన పావడ లొని మదువు వాసన తగింలింది అప్పుదేపావడ విప్పడం వలన వేడిగా గాటుగా వుమ్ది.వసన చూస్తూ లోపల అమ్మను చుశ్తూన్నడు లొపల అమ్మ రేందు చేతులతో రేండు సల్లును పిసుక్కుంటూ నలుపుకుంటూవున్నది నల్ల సరీరం తో పాటు ముచికలు నల్లగా పొడుగు పొడుచుకొని వుంది .సంకల నిండా బొచ్చు చాలా పొడుగుగా పేరిగిపొయివుంది.లొతైన బొడ్దు క్రింద పూకు మొత్తం బొచ్చు వున్నందువలన పూకు కనబదలేదు.పూకు ను రుద్దుకంటూ చీలికపైన రాస్తూ బొచ్చును తప్పించి వంకాయను లోపల దొపుకొని ముందువేనుక అడిస్తూ వున్నది అమ్మ.తనను కష్టపది ఇంతదాక పేంచడాని అమ్మ చేసిన త్యగం గుర్తుకు వచ్చిసుందర్ కల్లలో నీళ్లు వచ్చినది అమ్మ అనుకుంటే ఏవదితో నైన దొబ్బిమ్చుకొవచ్చు ఓక్కతే వుంది కాని పరువు కొసం నాన్న పొయిన తరువాత కూడ ఇలా వంకాయతో కొట్టుకొని గుల తీర్చుకుంటున్నది ఉప్పుకారం తి నేశరీరం కు కొరికలు ఏక్కువ అనుకున్నడు.లొపల అమ్మా అడిమ్చుకొవదం చుసిన వీడి మడ్ద నిగిడిమ్ది.చేతిలొ తీసుకొని నలపడం మొదలు పేట్తినాడు ఇ అత్రుతలో డొర్ పైన చేయి పేట్టినాడు డొఱ్ చిన్నగా కదలడం లోపల అమ్మ చుసింది. బయట తన కొడుకు తనను చూసి చేతితో కొట్తు కున్నడు అని మనసులో అనుకొని  పాపం బిడ్ద పూకు ఇంతవరకూ చూడలేదు అమ్మదేకదా బాగా చూడని వాడు చేల్లబదే వరకు చూపిస్తాం అనుకొని తొట్తి పైన కుర్చొని పూకును చుపిమ్చిమ్ది తొడలు బాగా విచ్చుకొని లొపల బయట పొతూవస్తూన వంకాయ పైన తేల్లగా జిడ్దు కారుతుంది ఇద్దరు బాగా అరగంట వూపుకొని కర్చుకున్నరు వీడు బైయట ములగడం విన్న అమ్మ అబ్బ కరసేసినాడు అనుకొని స్నానం చేయసాగినది. సొపు వేసుకొని వల్లు రుద్దుకొని పూకు రుద్దుకుమ్టూ వుంటే మొత్తం చుసినాడు స్నానం చేసి పావడ అందుకొని తుడవదం తో అక్కడి నుండి రుం కు వచ్చేసినాడు.పావాద మాత్రం చుట్టుకొని  బతటకు వచ్చిన అమ్మకు డొర్ పైన తేల్లగా గంజిలాగా జిమ్మిన తన కొడుకు రసం చూసినది.అబ్బొ చాలా స్తాక్ వున్నడి వీడిదగ్గర.మంచి మొగ కొడుకును కన్నను అనుకొని వంట గదిలొకి పొయి జాకేటూ చీర కట్తు కొని  వచ్చి ఓరేయ్ వేదవ ఏంత సేపు అలా చూస్తూ కుర్చొపొతే ఏదైనా చేయ్యవచ్చుగా పొయి స్నానం చేయరా అంది.సుందర్ వేళ్లి స్నానం చేయదం మొదలు పేట్తడు డ్రయరు వున్నందువలన తలుపు వేసుకోకుంద నీళ్ళు పొసుకుంటున్నడు.అమ్మ వచ్చి ఏరా వీపు రుద్దన అంది వద్దు అన్నడు చీ వేదవ నా దగ్గర సిగ్గేందుకురా చిన్నప్పటినుండి నేను చూసి పేరిగినవాదివి అని తనే వచ్చి సొపు తీసుకొని వీవుకు వేసి చాతికి వేయడం చేసినది అమ్మ తేల్ల జాకేట్ వల్ల లోపల బ్ర వేసుకొలేదు నల్ల సరీరం చేతులు పైకేత్తి రుద్దదం వల్ల సంకలలొ బొచ్చు సల్ల నలుపు బాగా దగ్గరాగా కనబడుతుంది.ఏప్పుడు పేట్తిందొ అమ్మ క్రింద చేయి మడ్ద రుద్దుతుమ్ది అప్పుడు చూసి అబ్బ అమ్మ వదులు నొప్పి పుడుతుంది. అన్నను వేదవ పొద్దస్తామనం ఉప్పుకుంటూ వుంటే ఇంకా ఏలా వుంటుమ్ది అన్నది అమ్మ ఏమిటి నీవు అంటున్నది అన్నను మీ వయస్సు కుర్రల్లు చేసేదాగా అన్నది. అలాంటిఏమి లేదు అన్నను . నా మడ్ద లేవలేదు బయం వల్ల సొపు వేసి బాగా రుద్ది అమ్మ నిల్లు పొసి కడిగినది త్వరగా స్నానం చేసిరా బయటకు వేల్లలి అన్నది నేను రేడి అయి ఇద్దరం బయలు దేరి బస్ స్తప్ కువచ్చం బస్సు ఫుల్ లొడ్ తో వచ్చి అగినది నే అమ్మ ముందు వేనకల ఏక్కి లొపల వేల్లినాము అమ్మ గుద్ద వేనకాల చేరినా.అమ్మ మేత్తటి గుద్ద నడిమధ్యన నా మడ్ద ఇరుక్కుని అప్పుడు లేస్తూవున్నడి కోంచం . జనం ఏక్కువ వల్ల అమ్మ గుద్దను ఇంకా అదిమినది నేను అమ్మను నడుము మీద చేయివేసి వొడిసి పట్టుకున్న  బస్సు వూపులకు నా మొడ్ద అమ్మ పిర్రలను బాగ గుచ్చుతున్నది . అమ్మ వేదవ అప్పుడే లేచింది వీడికి వదలితే ఇక్కడే చీర ఏత్తి పేట్టేస్తాడు అని మనసులో అనుకొని ఇంకా బాగా అదిమి రేండు పిర్రల మద్య సందులో ఇరికించు కున్నది.పక్క సీటు కాలి అవ్వడం తో అమ్మ కుర్చుంది లేచిన నా మడ్ద ప్యాంటు చీల్లు తుంది అమ్మ ముందర కుర్చొవడం వల్ల చేయ్అంగిపైన పేట్టుకున్న ది నేను నా మడ్దను అమ్మ చేత్ దగ్గర టచ్ అయ్యేటట్ట్లు నిలుచున్న అమ్మ చేతిలో టచ అవుతునా దానిని  చూసి లొపల నవ్వు కుంటూ వున్నది అమ్మ . మాలీ ఇలా వేనుకకు రారా అన్నది అమ్మ  నేను నిరసంగా జరిగి వేనుకకు వచ్చ అమ్మ నా  మొఖం చూసి పాపం ఏందుకు రమ్మన్న తేలియడు కుర్ర వేదవకి అనుకొని  నా ఫ్యంటు లొ నిగిడిన మడ్ద తన బుఘ్గలకు తగిలేటల్లు చేసినది. నేను అమ్మ బుగ్గలపైన న మడ్ద తగులుతూవుంటే బస్సు కుదుపులకు అమ్మ తన తలను నా మడ్దకేసి అదుముతుంది ఏవరికి తేలియకుండ నా గుండు బాగం పైన ముద్దులు పేడుతూ వున్నది జిప్ప్ అడ్దంగా వున్నది.ఇంతలో పక్కన ఉన్న అవ్వ ఏమ్మ హస్పిటల్ వస్తే చేబుతావా అని అమ్మను అడిగినది.ఏందుకు అవ్వ అన్నది నా కొడుకు చేడు తిరుగుళ్ళు తిరిగి ఏడ్స్ తేచ్చుకున్నడు ఇరొజో రేపొ పొతాడు చుడటానికి వేళ్ళుతు న్న అంది. అమ్మ గుందే అగినంత పని అయినది.మన కొడుకు కకుర్తి పడి రొగం తేచ్చుకుంటే ఏలా ఇంత పేంచి రొగంతో చంపుకొడానికా అని అమ్మ అలోచనలు మొదలు అయినది.ఒక అమ్మగా వాడికి అన్ని ఇవ్వగలం శుఖం ఏలా ఇవ్వగలం.మనం వదిలితే వాడు చేడిపొతాడు కనుక మనమే ఏదైనా చేయ్యలి అనుకున్నది.ఒక పేద్ద మనిషి రావడం తో  అమ్మ లేచి ఇంకా రేండు స్టాప్ లో మేము దిగుతాం నీవు కుర్చొ పేద్దయన అని సీటు ఇచ్చేసి మరల నా మడ్దముందు గుద్దను వుంచింది.కొంచం సేపు తరువాత తను ముందుకు తిరిగి తన రేడు సల్లను బాగాఅదిమింది న  చాతిపైన చీర కొంచం పక్కకు తప్పడంలో అమ్మ బాయలు కొంచం ఉబికి కనబడుతున్నడి . ఏరా ఇరకాటంగా వుండా అని అడిగి నా అతలను రేండు సల్ల మద్య వుంచి అడుముకున్నది అమ్మ తరువాత బస్సు దిగినాము .( మిగత తరువాయి బాగం రచన ఆనందా>చి.త్తూ.రు.)

5 comments

I am naresh from Hyd
My age 26

This is my cock pic
http://peperonity.com/porn/blogs/nareshyd50/52176567/57332059

Click this link then you can see my cock pic
Then message to my mail ID naresh9461@gmail.com

Reply

స్టొరీచదివిన వారు మీ కామేంట్ పొస్ట్ చేస్తే ఇంకా ఇంట్రస్ట్ గా వ్రాస్తాను. ఇంకమీదటనే అసలు అమ్మ కొడుల కధ అరంభం అగుతుంది.బయటకు వేళ్ళిన సుందర్ బోజనం చేయ్యడానికి మద్యనం 1 గంటకు ఇంటికి వస్తాడు .కిచన్ లోకి వేళ్ళి అమ్మ గుద్దకు తను అనుకొని ఏమి వంటచేసావు అమ్మ అని నైటి పైన నే నడుమును అదుముతుంటాడు. తినేదే లేరా చేసాను.పొయి కడుక్కునిరా అమ్ది. దేనిని ముఖం ,కాల్లు చేతులు అన్ని అంది నా మడ్దనుకూడన అన్నడు అప్పుడే రుద్దుడు కార్యక్రమమ్ మొదలేట్టడు ఏరా ఇప్పుడేగా వచ్చవు అప్పుదే వేనకాలచేరి అదుముతున్నవు అమ్ది ఏలా గుచ్చుకుంటున్నది నాకు కొయ్యలాగా చుడు అన్నది అబ్బ నాకు లేవలేదులే వురికే అదిమా అమ్మ చూడు అని జిప్ విప్పి మడ్దను బయటికి తీసాడు.అమ్మ చేతిలో పేట్టడు అవునే ఏమి రా ఇంత చేపు అదిమి నప్పుడు ఏదొగుచ్చుతున్న ఫీలింగ్ కలిగినది తోటకూరలా అలా వాలిపొయివుంది ఏమిటిరా మల్లి చేత్తొ వుపుకున్నవా అంది అది లేదు అమ్మ సరేకాని పొయి కడుక్కునిరా బొమ్చేద్దువు అని మడ్దను పిసికి వదిలింది అన్ని కడ్దుకురావాల అన్నడు పొరా వేదవ వేకిరి మాటలు అని పనిచేయడం లొ మునిగింది అమ్మ.అమ్మ మనస్సులో వీడిని మేల్లగా దా లైన్ లో పేట్టలి లేక పొతే వీడు ముండకొంపలకు పొయి రొగం తేచ్చు కుంటాడు మన కొడుకు చావుకు మనం కారణం కాకుడదు .పూకు రుచి చూపించాలి వేదవ అప్పుదు మన దారిలో వుంటాదు అనుకొని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర వేచిచూస్తున్నది కొడుకు చిన్న తువలు ఒకటి కట్టుకొని తినడానికి వచ్చదు ఏరా షట్స్ వుందిగా వేసుకోవచ్చుగా ఇ తువాలు ఏలా సరిపొతుంది అలాచూదు నీది తొంగిచుస్తూంది అన్నదిపరవాలేదులే నీవేకద చూసేది అని అమ్మ నాకు నీవు తినిపించవా అడిగాడు గాదిద మడ్దల పేంచావు ఇ వయస్సులో నేను తినిపించాలా? అమ్మ ప్లిస్ అన్నడు సరే కాని అన్నడు అమ్మ నీవు ఇ కుర్చిలోకుర్చొ నీ తొడపైన నేను కుర్చుమ్టాను అని కుర్చున్నరు అమ్మ కొడుకుకి గొరు ముద్దలు తినిపిస్తూ వుమ్ది అమ్మ సల్ళను నైటి పైన అదిమాడు మేత్తగా తగిలింది అమ్మ లొపల ఏమి వేసుకోలేదా అన్నడు నీవు దా మొత్తం చూసావుగా ఇలా చిలిపి పని చేస్తావు అని తేలిసే ఏందుకు ఇబ్బంది అని నైటి మాత్రమ్ వేసుకున్న రా!నైటి పైన నే అమ్మ పూకును అదిమాడు అబ్బ అక్కడ నలపకురా నాకు ఏదొలా వుంటుంది త్వరగా బొజనం పని కాని అంది బొజనం ముగిసింది .అమ్మ తినడానికి ప్రారమ్బించింది అమ్మ నేను నీకు తినిపిస్తా అని ముద్దనొటిలో పేడుతున్నడు నిల్చుని ముఖం నేరుగా సుందర్ మొడ్డ వుండగా అమ్మ చేతిలొ పట్టుకుంది అమ్మ తన రేండు చేతులు బుజం వేనుక పోనిచ్చి పైకేత్తి సంకను చూపించింది ఏరా సంకలో బొచ్చు చూడు ఏలా పేరిగింది అని దగ్గరకు రారా అని మడ్దను సంకపై బొచ్చుపైన వుంచి రుద్దింది అమ్మ బాగుందే మేత్తగా అన్నడు రేండు సంకలలొ రుడ్దుకుంటు ఉందగా మడ్ద నిగిడింది ఓరే నా వేనకల రా అని చేతిని పైకి లేపి సంక లో మడ్ద వుంచి చేయి క్రిందకు దించి అదిమి పట్టుకుంది వేడిగా మడ్ద సంకలో బొచ్చు మేత్తగా సుఖంగా వుంది పూకులో పెట్టినట్లుఓరే వేదవ ముందుకు వేనకు అడించు ఏంతసేపు అలానేవుంటావు అన్నడి అడిస్తున్న అమ్మ అని వుగటం ప్రారమ్బించాదు తన సంకలో బొచ్చు రాపిడికి గిలిగితలు పేడుతూ వుమ్ది వేనుక వున్న కొడుకు ఉగుతూ అమ్మ నైటిలొపల చేయి దూర్చి అమ్మ సల్లు మొనలను అదుముతూ వేగంగా వుగుతున్నడు అమ్మ బొజనం అయిపొయింది అమ్మాస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్సఅని సంకలనిండ కర్చినాడు తేల్లటి గంజిని ఏరా కారేటప్పుడు చేప్పవచ్చుగా చేయి లూస్ చేసేదానిని సంక నిండ ఏలా కర్చ్చదు అమ వీడు కడుక్కొలేక చస్తూన్న నలిపింది చాలు పొద బాత్రుంకు అని పొయి బాత్రుంలొ తన నైటి విప్పింది తన చేయీ పైకి ఏత్తి నీళ్ళుపొసి సంకలలొ సొపు రుద్దుకుంది కొడుకు మడ్దకు సొపు వేసి రుద్ది కడిగి రేండు సొంబు నీళ్ళుఓంటిపైన పొసుకొని ఇక వేళ్లరా పోయి కాస్త పదుకో నేను కొచన్ సర్దేసి వంకాయను తేచ్చుకుంటా అన్నది అమ్మ.( మీరు కామేంట్ పొస్ట్ చేస్తే మళ్ళి వ్రాస్తా) తరువాయి బాగం. షకీలా అనంది.

Reply

ఇ స్టొరీ చదివిన వారందరు దయచేసి మీ తరపున కామేంట్ పేట్టం డి ఇంక మీదట అసలు అటా అరంభం దేంగడం మంటే పూకు లో మడ్డ పేట్టడం తో అయిపొదు అడదాని ప్రతి అనువు అనుభవించాలి అప్పుడే సుఖం మీరు ఇ స్టొరిలో గల విధంగా మీ వారితోట్రై చేసి చూడండి అనందం విలువ తేలుస్తూంది.మీరు ఏంత మంది సపొర్టు చేస్తారో మీ ఉహకు అందని విధంగా ఇ స్టొరి వుంటుంది.చదివిన అందరికి దన్యవాదములు.నాకు ఇ ఫేస్ బుక్క్ వుపయేగించడం కొత్త దయచేసి అర్థం చేసుకొండి మీ రు కామేంట్ పేడితే మాత్రమే నాకు తేలుస్తుంది నేను మళ్ళి రాయల వద్ద మీరేడిసైడ్ చేయ్యలి.ఏరా ఏమి చేస్తూన్నవు అంటూ అమ్మ కిచేన్ సర్డేసి బేడ్ రూంలోకి వంకాయతో వచ్చింది .ఉరికే పడుకున్ననమ్మ ఉం ఇటు తిరుగు అని కొడుకుని గట్టిగా కౌగలించుకొని నుదిటిమీద ముఖమంతా ముద్ధులు పేట్టింది అమ్మ నైటి విప్పు మ్మ , నాకు సిగ్గు కావలంటే నీవే విప్పుకొ ఉమ్ అంటు నైటిని మొకాలుపైకి ఏత్తి తొడలపైన ముద్దు పేట్టిన్నాడు అబ్బ బ్బ చంపుతున్నడు వేదవ అని నైటి మొత్తం తీసేసింది,పూకు పైన సంకలలో గుబురుగా నల్లని బొచ్చు అమ్మ ముచికలు చింతగింజలాగా నల్లగ నిక్కుకున్నది ఓరేయ్ వేదవ చూడురా నీకు నచ్చనా నా బుజ్జి అమ్మ అని సళ్ళు చప్పరించాడు. చిన్నప్పుడు చీకింది చాలాద మళ్ళి మొదలు పేట్టినాడు అమ్మ పాలు రాలేదే అన్నడు చిన్నప్పుడు మొత్తం తగేసావు మీ నాన్న తగేడు ఇంకా ఏక్కడ మిగులుతుంది రా.అంటూ తొడలను విరిచి పుకుపైన కొడుకు చేయి వేసిందివేల్లుతో రుద్దరా అంది. వేలు బదులు నా మడ్దతో రుద్దనా చీ వేదవ తప్పురా నేను మీ అమ్మను రా మీ నాన్న నాపుకులొ మడ్ద పేట్టి కార్చితే నీవు పుట్టవు మళ్ళి నీవు పేట్టకూడదు కావాలంతే వేరే బొక్క చూపిస్తాలే అది ఏక్కడ వుంది అని ఓల్ల్ంత తడిమాడు ముందు నీ మడ్దను నా నొటిలోకి తేరా బాగా చప్పరిస్తా నిగిడిన తరువాత చూపిస్తాలే, చప్పరించింది, 69 వేసుకున్నరు అమ్మ పూకు బొచ్చు విరచి నాకుతున్నడు చిన్న బాదం పప్పులా పుకులో వున్న దనిని చప్పరించాడు అబ్బ్బ ఏం నాకుతున్నవురాఏదొ కరుతుందే ఇలా నాకితే కారదా అది నా జుస్ తగుతావా తాగు ఉప్పుగా వుందే బాగుంది అబ్బ వీడు నాకు కారిపిస్తూన్నదు వేదవా అంతూ మొకంఅంతా పుకుపైన రుద్ధుకున్నది ఓరేయి నీమడ్ద చప్పరించిచాను బాగా ఏలా నిగిడిందొ చూడు. లే అన్ని బేడ్ అంచు పేట్టుకొని మిలుచుంది ఓరేయి నా వేనుక కు రారా అని వంగి ఇదిగొ నా గుద్దలో చిన్నదిగా రంద్రం వుందా అక్కడ నీ మడ్దపేట్టురా అన్నది మెల్లిగా నేట్టు ఉం ముందుకు వేనుకకూ వూగు ఇదిగో నా వీపి పైన పడుకొని నా సళ్ళు నలుపు అంది మెళ్ళిగా గుచ్చినాడు కొంచం లోపలికి వేళ్ళింది బయటకు తీసి మళ్ళి గుచ్చు అంది అలా కొంచం సేపు చేఅయనిస్తూ ఇ వంకాయను క్రింద పూకులో పేట్టరా గుద్దలో గుచ్చుతూపుకులొ అడించు.

Reply

అబ్బ ఏమి అడిస్తూన్నవురా నాకొడకా ఓరేయి వేదవ వీపంతా నాకుతున్నవురా బలేమత్తుగా వుంది అమ్మ నీ చేవులు బాగుందే అని ముద్దుపేట్టినాడు చేవులను చప్పరిచినా అబ్బ్బ మేల్లింగా గుచ్చరా గుద్దలొ నాకు నొప్పిగా వుంది బొక్క దొరికిందికాదా అని ఇంత స్పిడుగా గుద్దితే నా గుద్ద ఏమైపొవాలిరా? అమ్మ అబ్బ్బ బయటకుతీసి మళ్ళి లోపల పేట్టురా సంకలొ బొచ్చు ఏమి చేసిందిరా వాటిని పీకుతున్నవు సళ్ళు నలపరాఅబ్బ చంపేస్తూన్నాడు కొడుకు మడ్దను బయటకు తీసి మళ్లి లోపలికి దుర్చుటకు ట్రయ్ చేస్తూన్నడు ఇంతలో అమ్మ గుద్దను కొంచం పైకి లొపింది మడ్డ పూకు దగ్గరకు వచ్చింది కొడుకు వీపుమీద వంగుని అమ్మ ముఖంలో ముద్దులు పేడుతు ముందుకు తొస్తున్నడు ఇప్పుడు కొడుకు మడ్ద అమ్మ పూకులొకి పొతున్నది అమ్మ అబ్బ ఇప్పటికి దారిలోకి వచ్చడు అని మనసులో అనుకొని గుచ్చరా ఇంకా స్పీడుగా అంది వేగంగా అడింస్తూన్నడు పొటుఫొటుకి అమ్మ ఇంకా ఈంకా అంటుంది గుద్ద అనుకొని కొడుకు పూకులో దేంగుతున్నడు అమ్మ అయిపొతుందే నాకు అన్ని బాగా కర్చి అమ్మ వీపుపై వాలిపొయాడు. పూకులోకొడుకు రసం చాళా ఏళ్ల తరువాత వేడిగా దిగింది త్రుప్తిగా అమ్మ ఐదు నిమిషాలు వుండనిచ్చై ఇంకా బయటకు తీయరా నీ మడ్దను గుడ్ద అంతా నొప్పిగా వుంది అని లేచింది అఫ్ఫుడు చుసాడు తాను ఇంతసేపు అమ్మపూకులో పేట్టి గుచ్చమని ,ఓరేయి నిన్ను గుద్దలో పేట్టి దేంగరా అంటే నాకే తేలియకుండ ఏప్పుడు పూకులో దొపావురా అని ఏమి తేలియని నంగ నాచిలా కొపపడింది నేను మత్తులో చూసుకొలేదు వంకాయదా నా పుకులో గుచ్చుతున్నవని అనుకున్న ఇలా అమ్మను దేంగేసావేందిరా.సారీ అమ్మ నేను కూడ చూసుకోలేదు లొపలికి పొతుంది కదా అని గుచ్చినా చల్లే సంబడం పూకు దేంగేసినాడు అబ్బ్బ ఏంత కర్చడమ్మ పుకంతా నిండి పొయింది చూడు అని నిలబడి పూకుపైన చేయి పేట్టి అదుముకుంది,పద బాత్రుంకి అని చేప్పి చేంబులో నీళ్ళు పొసి పూకు కడిగింది కొడుకు మడ్దను సొపు వేసి రుద్ది కడిగింది మ మంచి అమ్మ అని మళ్ళి కౌగలించుకున్నడు చాల్లే అమ్మ పుకును దేంగేసినావు ఇంకా ఏమి మిగిలింది బయటకు తేలిస్తే ఇంకా ఏమైనా వుందా ? నేను ఏవరికి చేప్పను లే అమ్మ అన్నడు. కొడుకు అలా చేపుతూ కౌగలించుకొని ముద్దు పేడుతుంతే అమ్మ పూకుపైన మడ్దతో రుద్దుకుంది అమ్మ ఇంత సేపు అలా అరిచినావు ఇప్పుడు నీవే రుద్దుకుంటున్నవు చీ వేదవ ఏలగు పూకులో పేట్తేసావు ఒకసారి దేంగితే ఏమి 100 సార్లు దేంగితే ఏమి అని కొడుకు మడ్దను చప్పరించింది బజ్జి ముండ ఇంతసేపు నా పుకులో దురావేరా? అంటూ.అమ్మ ఇసారి బాగా దేంగతాను అమ్మ పూకు చుపి పడుకో అన్నడు ఓరేయి వేదవ ఇది బాత్రుం పొద బడ్ రుంలోకి నీ ఇష్టం వంచినంతవరకు దేంగు ఇక అమ్మ పూకు నీకే రొజు నాకు వంకాయ అవసరం వుండదు అని బేడ్ దగ్గరైకి చేరినారు బేడ్ పైన కుర్చొపేట్టి కొడుకు మొకం దగ్గర పూకు తీసుకొని పొయి మొఖమంతా రుద్దింది అమ్మ బొచ్చు మేత్తగా గుచ్చుతున్న కొడుకు నాలుక లోప పేట్టి నాడు ఓరేయి అబ్బ అక్కడ వున్న గొళ్ళిని చప్పరించరా చేతిలొ సళ్ళు పిసకరా? అంది మిగతా రేపు అసలు కధ అరంభం. షకీలా>

Reply

Post a Comment